DEMOKRAT PARTİ NARLIDERE İLÇE BAŞKANLIĞI

NUTUK (TUM BILGILER)

 

 
NUTUK
 
 

Kemal ATATÜRK
NUTUK
1919 - 1927

Bugünkü dille yayına hazırlayan:
Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ

 

İÇİNDEKİLER

  »

Samsun'a çıktığım gün genel durum ve görünüş

     
  »

Bunlara karşı düşünülen kurtuluş çareleri

     
  »

Millî kuruluşlar siyasi amaç ve hedefleri

     
  »

Memleket içinde ve İstanbul'da milli varlığa düşman kuruluşlar

     
  »

İngiliz Muhipleri Cemiyeti

     
  »

Amerikan mandası isteyenler

     
  »

Ordumuzun durumu

     
  »

Müfettişlik görevimin geniş yetkileri

     
  »

Genel durumun dar bir çerçeve içinden görünüşü

     
  »

Düşünülen kurtuluş çareleri

     
  »

Benim kararım

     
  »

Ya istiklâl ya ölüm

     
  »

Uygulamayı safhalara ayırmak ve basamak basamak ilerleyerek hedefe varma

     
  »

Millî Sır

     
  »

Ordu ile temas

     
  »

Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevresini işgali

     
  »

Millî teşkilât kurulması ve milletin uyarılması

     
  »

Mitingler, millî gösteriler

     
  »

Millî gösterilerin yankıları

     
  »

İstanbul'a geri çağrılışım

     
  »

Sivas'ta genel bir millî kongre toplama kararı

     
  »

Adını saklayan bir tanıdığın Amasya'ya gelmesi

     
  »

Rauf ve Refet Beylerin kararsızlığı

     
  »

İstanbul'da bazı kimselere gönderdiğim mektup

     
  »

Ali Kemal Bey'in genelgesi

     
  »

Ali Kemal Bey ve Padişah

     
  »

Ali Galip Bey Sivas'ta

     
  »

Sivas'a hareket

     
  »

Erzurum'a hareket

     
  »

Milli gaye ile ortaya atılma kararı

     
  »

Erzurum Kongresi hazırlıkları

     
  »

Resmî sıfat ve yetkilerimi bırakarak, milletin sevgi ve fedakârlığına güvenerek vicdani göreve devam etme kararı

     
  »

Mersinli Cemal Paşa'nın İstanbul'a gitmesi

     
  »

Komutayı elden bırakmama emri

     
  »

Refet Bey'in 3'üncü Kolordu Komutanlığını bırakması

     
  »

Hâmit Bey'in İstanbul Hükûmeti'nce görevden alınması

     
  »

Refet Bey'le haberleşmeler

     
  »

Erzurumluların yardımları

     
  »

Erzurum Kongresi

     
  »

Erzurum Kongresi'nin bildirisi ve kararları

     
  »

Erzurum Kongresi'nde görülen kararsızlıklar

     
  »

Karakol Cemiyeti

     
  »

Avrupa'dan bir şey başaramadan dönen Ferit Paşa'ya çektiğim şifre

     
  »

Sivas Kongresi hazırlıkları

     
  »

Sivas Valisinin endişeleri

     
  »

Erzurumdan ayrılma gereği

     
  »

Sivas yolunda

     
  »

Sivas Kongresi açılıyor

     
  »

Sivas Kongresi'nin uğraştığı işler

     
  »

Amerikan mandası için propagandalar

     
  »

Manda meselesinin kongrede görüşülmesi

     
  »

Erzurum Kongresi hiçbir şekilde manda kabulü hakkında karar vermiş değildir

     
  »

Sivas Kongresi'ni baltalama teşebbüsleri

     
  »

Ali Galip olayı

     
  »

Hainlerle işbirliği yapan Ferit Paşa Kabinesi'ne hücum

     
  »

İstanbul'daki hükûmetle ilişkiyi kesme kararı

     
  »

Milletvekillerinin seçimi ile meşgul olunmaya başlanması

     
  »

Memleketi başvurulacak bir yerden yoksun bırakmamak için

     
  »

Yapılan itiraz ve eleştiriler

     
  »

Kâzım Karabekir Paşa’nın tavsiyeleri

     
  »

Padişah'ın bildirisi

     
  »

Halit Bey'in Trabzon ve çevresinde milli teşkilât kurmak üzere görevlendirilmesi

     
  »

Kastamonu Valisinin İstanbul Hükûmeti'nce değiştirilmesi ve bundan çıkan olay

     
  »

Kastamonu da İstanbul'a karşı harekete geçiyor

     
  »

Ali Fuat Paşa Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Komutanı

     
  »

Konya Valisi Cemal Bey İstanbul'a kaçıyor ve Konya halkı da İstanbul'u tanımıyor

     
  »

Refet Bey'in yerinde olmayan bazı teklifleri

     
  »

General Harbord hey'eti ve General'e verdiğim cevap

     
  »

Abdülkerim Paşa'nın aracılıkları

     
  »

Ferit Paşa Kabinesi çekilmelidir

     
  »

Trabzon'dan gelen teklif

     
  »

İlk Bozkır olayı ve İzmit Mutasarrıfının karşı koyması

     
  »

Ferit Paşa'nın istifası

     
  »

Ali Rıza Paşa Kabinesi

     
  »

Ali Kıza Paşa Kabinesinde sezilen kararsızlık

     
  »

Ali Rıza Kabinesi Milli teşkilât ve gayeleri soruyor

     
  »

Yunus Nadi Bey'e arabuluculuk yaptırılıyor

     
  »

Cemal Paşa, kabine adına millî iradeye aykırı hareketlerden kaçınılacağına söz veriyor.

     
  »

Kâzım Karabekir Paşa'nın benim hükûmetin işlerine karışmam konusundaki düşüncesi

     
  »

Kâzım Karabekir Paşa'nın kendisi de hükûmet işlerine karışmak istiyor

     
  »

Padişah köleliğiyle elde edilen iktidar makamı, iktidarsızlık örneğidir

     
  »

Damat Şerif Paşa Milleti zehirliyor

     
  »

Tek kusurumuz

     
  »

Ahmet İzzet Paşa'nın öğütleri

     
  »

Ali Rıza Paşa Cumhuriyet kurulacağını keşfediyor

     
  »

Salih Paşa Hey'et-i Temsiliye ile görüşmek için geliyor

     
  »

Askerî Nigehban Cemiyeti

     
  »

İşgali suçlamayan bir siyaset

     
  »

Süngülerini milletin kalbine saplayan yabancıları misafir sayan bir Harbiye Nâzırı

     
  »

Milli Teşkilât genişliyor ve güçleniyor

     
  »

Meclis-i Meb'usan'ın toplanacağı yer

     
  »

Amasya Mülakatı

     
  »

Sivas'ta bana karşı yapılan bir teşebbüs: Şeyh Recep olayı

     
  »

Adapazarı dolaylarında kışkırtmalar

     
  »

İstanbul'da Kuva-yı Milliye'ye karşı kışkırtmalar

     
  »

Ali Rıza Paşa Kabinesi'ni iktidarda tutma kararı

     
  »

Barış Anlaşması'na kadar İstanbul'a ayak basmamamız ve milletvekili olmamamız tavsiyesi

     
  »

Komutanların görüşlerini almak

     
  »

Dört aykırı görüş ve aldığımız karar

     
  »

Milletvekillerine verilen direktif

     
  »

Ekim 1919'da önemli iç olaylar

     
  »

Ali Rıza Paşa Kabinesi görüşünde direniyor

     
  »

Dahiliye Nâzırı'nın memleket içine gönderdiği öğütçüler

     
  »

Refet Paşa Salihli ve Aydın Cephelerine komutan olarak gönderiliyor

     
  »

Refet Paşa Demirci Efe'nin emrine giriyor

     
  »

Dahiliye Nâzırı'nın şüphe uyandıran davranışları

     
  »

Ali Rıza Paşa Kabinesi Milli Teşkilâtı düşman teşkilâtla, bizi de Ali Kemal ve Sait Molla ile bir tutuyor

     
  »

Dahiliye Nâzırı Damat Perit Paşa sürekli olarak millî birliği bozmakla, temsilcimiz olan Harbiye Nâzırı Cemal Paşa da hükûmetin yaptıklarını savunmakla meşgul

     
  »

Sait Molla nasıl çalışıyordu

     
  »

Mister Frew'a yazdığım mektup

     
  »

Ali Rıza Paşa Kabinesi düşman iftira ve safsatalarına gerçekler diye inanıyor

     
  »

Çürüksulu Mahmut Paşa'nın demeci

     
  »

Millî teşkilâtın yeniden düzenlenmesi

     
  »

Yahya Kaptan konusu

     
  »

Vicdanî görevlerimden biri

     
  »

1919 Sonbaharında karşılaştığımız diğer bazı olaylar

     
  »

Ankara'ya geliş

     
  »

Kâzım Karabekir Paşa Hey'et-i Temsiliye'nin Ankara'ya gitmesine taraftar değildi

     
  »

Genel durumu yönetme sorumluluğunu üzerine alanlar, en önemli hedefe ve en yakın tehlikeye elden geldiği kadar yakın bulunmalıdırlar

     
  »

Yeni milletvekilleri ile Ankara'da görüşme teşebbüsü

     
  »

Bayburt'ta bir yalancı peygamber

     
  »

Harbiye Nâzırı Cemal Paşa genç komutanları başından uzaklaştırmak istiyor

     
  »

Harbiye Nâzırı Cemal Paşa dediklerim yapılmazsa görevden çekilirim ve Millet Meclisi'nin açılması gerçekleşmeyecek bir hayal olur.

     
  »

İtilâf Devletleri temsilcilerinin Ali Rıza Paşa Kabinesine verdikleri ortak nota

     
  »

İtilâf Devletleri'nin Karadeniz Başkomutanı, Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nâzırı'na doğrudan doğruya talimat ve emir vermektedir.

     
  »

İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri, devlet işleri görülemez

     
  »

Ankara halkı ile yakından tanışmak için verdiğim konferans

     
  »

Ankara'ya gelen milletvekilleriyle yaptığım temaslar

     
  »

Türk milletinin en belirgin istek ve inancı; kurtuluş.

     
  »

Misak-ı Millî hazırlanıyor

     
  »

Millî ülkü ve millî teşkilâtın kısa bir zamanda sağladığı şeref ve varlığı küçümseyenler

     
  »

Ankara'da toplanma düşüncesi

     
  »

Harbiye Nâzırı Cemal Paşa'nın işten uzaklaştırılması teklifi karşısında Ali Rıza Paşa Kabinesi

     
  »

Anadolu'da bulunan yabancı subayların tutuklanması kararı

     
  »

Meclis-i Meb'usan Başkanı seçilmem sakıncalı görülüyor

     
  »

Hükûmeti mutlaka düşürmek ve kesin mücadele durumuna geçmek gereği

     
  »

Ali Rıza Paşa ve kabinesinin içyüzü

     
  »

Aldatıcı söz vermeler, ağır İftiralar

     
  »

Milli bir kalbine kurulmasının imkânsızlığı

     
  »

Kuva-yı Milliye'nin mücadeleye devamı konusunda kamuoyunun yoklanması

     
  »

Olayların akışına ayak uyduramazdık

     
  »

Akbaş Cephaneliği ve Köprülü Hamdi Bey

     
  »

Anzavur'un milli cephelerimizi arkadan vurma teşebbüsü

     
  »

Ali Rıza Paşa Kabinesi'nin istifası

     
  »

Padişah, işin gidiş ve durumuna göre birisini sadrazamlığa seçeceğim diyor

     
  »

Beni hükûmet işlerine karışmaktan menetmek isteyenler benden etkili tedbirler bekliyorlar

     
  »

Salih Paşa Sadrazam oluyor

     
  »

Trakya'da Cafer Tayyar Bey'in tuttuğu yanlış yol

     
  »

Karakol Cemiyeti İstanbul'da teşkilâtını genişletmeye çalışıyor

     
  »

İstanbul'daki Kuva-yı Milliye Başkanlarının tutuklanması hakkında Londra'dan gelen emir

     
  »

İstanbul’un işgali

     
  »

Manastırlı Hamdi Efendi

     
  »

İtilâf Kuvvetleri'nin telgrafla memlekete yapmak istedikleri resmî tebliğ

     
  »

Yabancı devletlere yaptığım protesto

     
  »

Millete yayınladığım bildiri

     
  »

Olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisin Ankara'da toplanması kararı

     
  »

Celâlettin Arif Bey'le görüş ayrılığı

     
  »

Celâlettin Arif Bey Meclis-i Meb'usan Başkanlığını bırakmıyor

     
  »

Seçimler sırasında bazı yerlerdeki büyük hükûmet memurlarının, çıkardıkları güçlükler

     
  »

Samsun'daki subaylar arasında sözde Padişah taraftarlığı varmış

     
  »

Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor

     
  »

Türk milletinin takip etmesi gereken siyasî ilke: Milli siyaset

     
  »

Hükûmetin kurulması

     
  »

Millî hâkimiyet temeline dayanan halk hükûmeti: Cumhuriyet

     
  »

Türkiye Büyük Millet Meclisi, başkanlığına beni seçti

     
  »

Bakanlar Kurulunun kurulması

     
  »

Hıyanet-i Vataniye Kanunu ve İstiklâl Mahkemeleri kurulması

     
  »

İç isyanlar

     
  »

Anzavur ve Düzce isyanları

     
  »

Hilâfet Ordusu

     
  »

Yenihan, Yozgat ve Boğazlıyan isyanları

     
  »

Güney sınırlarımızda geçen olaylar

     
  »

Konya İsyanı

     
  »

Savaş cephelerinin durumu

     
  »

İstanbul Ankara ile temas arıyor ve bu teması Nurettin Paşa sağlamaya çalışıyor

     
  »

Nurettin Paşa Ankara'da

     
  »

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti'nin dışişleri konularında verdiği ilk karar: Moskova'ya bir hey'et gönderilmesi

     
  »

Yunanlıların ilk genel taarruzu

     
  »

Yunan taarruzu karşısında millî cephelerin bozulması üzerine Mecliste şiddetli hücum ve eleştiriler

     
  »

Ciddi bir askerî teşkilât kurabilmek ve bunda başarı sağlayabilmek için zaman şarttır

     
  »

Yeşilordu

     
  »

Çerkez Ethem ve kardeşlerinin ilk defa dikkati çekmeye başlayan bazı tavır ve davranışları

     
  »

Celâlettin Arif, Hüseyin Avni Beylerin Erzurum'a gidişi ve orada ortaya attıkları meseleler

     
  »

Celâlettin Arif Bey'in geniş yetkiyle Doğu illeri valiliğine atanması isteniyor

     
  »

Celâlettin Arif Bey kendi kendine Erzurum Vali Vekili oluyor

     
  »

Doğu cephesi'nde Ermenistan'a taarruz kararı verdiğimiz sırada

     
  »

Celâlettin Arif Bey'in ültimatomu

     
  »

Kahraman Erzurum halkının bana açtığı dost kucağını kötüye kullanabileceğine asla ihtimal veremedim.

     
  »

Doğu cephemizde Ermenilerle savaş başlıyor

     
  »

Ordularımızın üstsubay ve subayları hakkında bilinen bir gerçek

     
  »

Millî Hükûmet'in yaptığı ilk antlaşma: Gümrü Antlaşması

     
  »

Trakya'daki durum

     
  »

Trakya'daki kolordumuzun askerliğin gereklerini ve vatanseverlik namusunu yerine getirememesinin tek sorumlusu Cafer Tayyar Paşa'dır.

     
  »

İkinci Konya İsyanı

     
  »

«Ordudan fayda yoktur» sözleri ve Batı Cephesi Komutanı'nın taarruz teklifi

     
  »

Gediz taarruzu

     
  »

Çerkez Ethem ve kardeşlerinin çıkardığı dedikodular

     
  »

Mecliste görülen aykırı eğilimler ve Nazım Bey'in İçişleri Bakanlığına seçilmesi karşısında benimsediğim tutum

     
  »

Milletvekillerini seçerken çok dikkatli ve titiz olmalıdır

     
  »

Ali Fuat Paşa'nın Moskova Büyükelçiligi'ne atanması ve cephenin ikiye ayrılması kararı

     
  »

Sür'atle düzenli ordu ve büyük süvari birlikleri kurma ve düzensiz teşkilât fikir ve siyasetini yıkma kararı

     
  »

Görünüşte bizim için yumuşak sanılan bir politika ile, bizi içten yıkma teşebbüsü

     
  »

İstanbul'da iktidar mevkiine getirilen Tevfik Paşa Kabinesi Ankara ile temas imkânı arıyor

     
  »

Bilecik Görüşmesi kararlaştırılıyor

     
  »

Ethem ve Tevfik kardeşlerin muhalefete geçmesi

     
  »

Tevfik Cephe Komutanını tanımıyor

     
  »

Ethem ve Tevfik kardeşlerle kendileri gibi düşünen bazı arkadaşlarının millî hükûmete isyanı

     
  »

Bilecik Görüşmesi

     
  »

İzzet ve Salih Paşalar Ankara'da

     
  »

Ethem ve kardeşleri zaman kazanmak için bizi yanıltmaya çalışıyorlardı

     
  »

Çerkez Ethem hükûmetin kanunlarını tanımıyor

     
  »

Demirci Efe de harekete geçiyor

     
  »

Reşit orduyu yanıltmaya çalışıyor

     
  »

Çerkez Ethem'e bir nasihat hey'eti gönderiliyor

     
  »

Asî Ethem ve kardeşlerine karşı fiili harekata geçilmesini emrettim

     
  »

Ethem ve kardeşleri kuvvetleriyle birlikte düşman saflarında müstahak oldukları yeri aldılar

     
  »

Birinci İnönü Zaferi

     
  »

Düşmanla işbirliği yapan Manisa milletvekili Reşit Bey'in milletvekilliğinin kaldırılması kararı

     
  »

Ethem ve kardeşleri canlarını Refet Paşa'ya borçludurlar

     
  »

İzzet ve Salih Paşalar Ankara'dan memnun görünmüyorlar, ille payitahta gitmek istiyorlardı

     
  »

Sadrazam Tevfik Paşa benimle temas kuruyor

     
  »

Tevfik Paşa'ya verdiğim resmi ve özel cevaplar

     
  »

Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu İstanbul Hükûmeti'ne bağlamaya çalışıyorlar

     
  »

Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nun temel maddelerini Tevfik Paşa'ya bildirdim

     
  »

İlk Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'muzun tarihçesi

     
  »

Hilâfet ve saltanat konuları üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığım açıklamalar

     
  »

Londra Konferansı'na katılacak olan delegeler, doğrudan doğruya millî iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi'nce seçilmelidir

     
  »

Tevfik Paşa yeminle bağlı olduğu Kanun-i Esasi'ye sadakatten ayrılmıyor

     
  »

Osmanlı Devlet adamlarının belirgin özellikleri

     
  »

Tevfik Paşa'nın teklifleri karşısında Büyült Millet Meclisi'nin kararı

     
  »

Londra Konferansı'na katılmamız

     
  »

Delegeler daha yolda iken başlayan Yunan taarruzu

     
  »

İkinci İnönü Zaferi ve İsmet Paşa'nın Metristepe'de gördüğü durum

     
  »

Güney Cephesi'ndeki harekât

     
  »

Yunan ordusunun genel taarruz plânında pek göze çarpan bir yanılma

     
  »

Refet Paşa kendisi yenildiği halde düşmanı yenilmiş sayıyordu

     
  »

Refet Paşa, Türk ordusuna başkomutan olmak istiyordu

     
  »

Londra Konferansı'ndan dönen Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'in imzaladığı sözleşmeler

     
  »

Bekir Sami Bey ne olursa olsun barış yapmak istiyordu

     
  »

Mecliste belirmeye başlayan siyasî gruplar

     
  »

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması

     
  »

Hoca Raif Efendi «Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti (168)» kuruyor

     
  »

Kâzım Karabekir Paşa, devlet şeklinde tarihi değişiklikler yapılacağı zaman askerî ve sivil devlet adamlarının gereği gibi görüşleri alınmalıdır diyor

     
  »

İzzet ve Salih Paşa'ların İstanbul'da siyasî görev almayacaklarına söz vermeleri üzerine, İstanbul'a dönmelerine izin verildi

     
  »

İzzet ve Salih Paşalar sözlerinde durmadılar

     
  »

Ahmet İzzet Paşa Türk milletine hizmet etmeyi, Vahdettin'in hizmetinde olmaya tercih edemedi

     
  »

Aziz milletime tavsiyem

     
  »

Sakarya Meydan Muharebesi

     
  »

Ordunun başına geçmemi isteyenler

     
  »

Başkomutanlığı kabul ediyorum

     
  »

Başkomutanlığıma yapılan itirazlar

     
  »

Başkomutanlığı fiilî olarak üzerime aldım

     
  »

Millî vergiler emri

     
  »

Cephe karargâhına hareket

     
  »

Savunma hattı yoktur savunma sathı (175) vardır

     
  »

Bütün Türk milletini cephede bulunan ordu kadar, duygu, düşünce ve hareket bakımından savaşla ilgilendirmeliydim

     
  »

Büyük Millet Meclisi'nce bana «Mareşal rütbesiyle» «Gazi» ünvanının verilmesi

     
  »

Fransız Hükûmeti ile yapılan görüşmeler ve Ankara Anlaşması

     
  »

Pontus meselesi

     
  »

Anadolu ortasında yeniden çıkan birtakım iç isyanlar

     
  »

Merkez Ordusu'nun kurulması ve Nurettin Paşa'nın komutanlığa getirilmesi

     
  »

Malta'dan yeni dönen Bayındırlık Bakanı (180) Rauf Bey'te Kara Vasıf Bey güdülen askerî siyaseti öğrenmek istiyorlardı.

     
  »

Benim şahsen Ankara'dan uzaklaşmam isteniyordu

     
  »

İkinci Grup kuruluyor

     
  »

Ordu saflarına kadar yayılan bozgunculuk telkinleri

     
  »

Ordumuzun kararı taarruzdur

     
  »

Yeterince hazırlanmış olması gereken üç vasıta, iç ve dış cephelerimiz

     
  »

Doğu Cephesi Komutanının bir görüşü

     
  »

Çeşitli devletlerle yapılan resmi ve özel temaslar

     
  »

Dünya önünde vereceğimiz imtihana hazırlanırken

     
  »

22 Mart 1922 tarihli ateşkes anlaşması teklifi

     
  »

Ateşkes anlaşması teklifine cevap vermeye hazırlanırken alınan barış teklifi

     
  »

Başkomutanlık Kanunu'nun tarihçesi

     
  »

Memleketin yüksek çıkarları uğruna Başkomutanlık görevine devam kararı verdim

     
  »

Ordunun kıpırdanamayacağını iddia eden bir gafili alkışlayanlar

     
  »

Ordunun maddi ve manevî gücü, millî gayeyi tam bir güvenle gerçekleştirecek düzeye yükselmişti

     
  »

Muhalif grubun Meclis'teki faaliyeti

     
  »

Rauf Bey, Bakanlar Kurulu Başkanı oldu

     
  »

Taarruz Kararı

     
  »

1'nci Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa'nın yarattığı durum

     
  »

Taarruz plânımızın ana çizgileri

     
  »

Taarruza hazırlık emri

     
  »

26 Ağustos 1922 taarruz emri

     
  »

Başkomutan Savaşı

     
  »

Ateşkes teklifi

     
  »

Ordularımız İzmir rıhtımında ilk verdiğim hedefe, Akdeniz'e ulaştılar

     
  »

İtilâf Devletleri'nin 23 Eylül 1922 tarihli ateşkes teklifi

     
  »

Mudanya Konferansı

     
  »

Barış Konferansı'na gönderdiğimiz delegeler

     
  »

İsmet Paşa'nın Dışişleri Bakanlığı'na ve Delegeler Hey'eti Başkanlığına seçilmesi

     
  »

Lozan (Lausanne) Barış Konferansı'na davet

     
  »

Saltanatın kaldırılması

     
  »

Rauf Bey'in saltanat ve hilâfet konusundaki düşüncesi

     
  »

Meclis'te saltanatın kaldırılması görüşülürken Rauf Bey'e verdiğim rol

     
  »

Lozan Barış Konferansı'na Tevfik Paşa ve arkadaşları da katılmak istiyordu

     
  »

Çıkarlarını kirli bir tahtın çürümüş çökmüş ayaklarına sarılmakta bulanlar

     
  »

Osmanlı Saltanatı'nın kaldırılması kararının verildiği gün, Teşkilât-ı Esasiye, Şer'iye ve Adliye Komisyonlarının ortak toplantısı

     
  »

Karma komisyona anlattığım gerçek

     
  »

Osmanlı Saltanatı'nın yıkılış ve göçüş merasiminin son safhası

     
  »

Hain Vahdettin bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçıyor

     
  »

Asil bir milleti utanılacak bir duruma düşüren sefil

     
  »

Abdülmecit Efendi'ıin Büyük Millet Meclisi'nce Halife seçilmesi

     
  »

Abdülmecit Efendi, babasının adı dolayısıyla da olsa «Han» ünvanından vazgeçemiyor

     
  »

Halife olacak zatın sıfat ve yetkisi ne olacaktı

     
  »

Türk halkı kayıtsız şartsız hâkimiyetine sahiptir

     
  »

Lozan Barış Konferansı

     
  »

Osmanlı Devleti'nin dünya gözünde hiçbir değeri kalmamıştı

     
  »

Halkın içinde bulunduğu psikolojiyi, düşünce ve eğilimlerini bir daha incelemek için halkla yakından temasa geçmek

     
  »

Milli hakimiyet ile hilâfet makamının durumları ve ilişkileri

     
  »

Halife olan zatı ümitlendirecek bağlılık gösterileri

     
  »

Din oyunu aktörleri Halife'yi bütün İslâm dünyasına hükümdar yapmak istiyorlardı

     
  »

Hilâfet konusunda halkın şüphe ve endişesini gidermek için yaptığım açıklamalar

     
  »

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda düğüm noktaları

     
  »

Halk Partisi'ni kurma teşebbüsü

     
  »

Dokuz ilke ve partimizin ilk programı

     
  »

Lozan Konferansı görüşmeleri kesildi

     
  »

Lozan Konferansı görüşmeleri üzerinde Mecliste şiddetli tartışmalar

     
  »

Meclis'teki muhaliflerin çeşitli saldırı ve hareketleri

     
  »

«Beni vatandaşlık haklarından mahrum etmek» teklifi üzerine Meclis'te yaptığım konuşma

     
  »

Teklif edilen maddedeki şartlar bende neden yoktu

     
  »

Milletin bana karşı gösterdiği sevgi ve güvenin samimi ifadeleri

     
  »

Yeniden seçim yapılması kararı

     
  »

Lozan Konferansı'nın ikinci safhası ve yeni seçimlerde milletin gösterdiği uyanıklık

     
  »

Nurettin Paşa'nın bağımsız milletvekili olma teşebbüsü ve yayınladığı hal tercümesi

     
  »

Nurettin Paşa'nın ve babası Mareşal İbrahim Paşa'nın Meşrutiyet İnkılabında nasıl ve ne dereceye kadar rol oynadıkları konusundaki hatıralarım

     
  »

Hal Tercümesi broşürüne göre Nurettin Paşa'nın Meşrutiyetin ilânından sonra gördüğü hizmetler

     
  »

Irak seferinde Nurettin Paşa

     
  »

Büyük Taarruz'da Nurettin Paşa savaş meydanını dürbünle seyretmeyi tercih ediyordu

     
  »

Hal tercümesi broşürüne göre Nurettin Paşa'nın İstanbul'da ve Anadolu'da gördüğü önemli işler nelerdi?

     
  »

Nurettin Paşa, zaferden pay almaya en az hakkı olanlardan biridir

     
  »

Nurettin Paşa'yı ve ordusunu bizzat takip etmek ve yönetmek zorunda kaldım

     
  »

Millet ve tarih ünvan vermekte o kadar cömert değildir

     
  »

Lozan Barış Antlaşması

     
  »

Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra Türkiye'ye yapılan dört barış teklifi arasında bir karşılaştırma

     
  »

Türk Delegeler Hey'etinin Başkanı İsmet Paşa ile Hükûmet Başkanı Rauf Bey arasında çıkan anlaşmazlık

     
  »

İsmet Paşa'da, Hükûmet Başkanı Rauf Bey'e karşı güvensizlik duygusu başlamıştı

     
  »

Yunanlılardan istenen savaş tazminatından dolayı İsmet Paşa ile Hükûmet arasında çıkan görüş ayrılığı ve gerginlik

     
  »

Ben, İsmet Paşa'nın görüşünü benimsedim

     
  »

Meseleyi çözüme bağlamak için bir tarafa hak vererek öbür tarafı susturma yolunu tutmadım

     
  »

Kuponlar ve imtiyazlarla ilgili yazışmalar iki tarafı yeniden sinirlendirdi

     
  »

Rauf Bey'in aradaki görüş ayrılığını, kendisi ile İsmet Paşa arasında başlıbaşına bir mesele sayması doğru değildir

     
  »

Rauf Bey, görüşmeleri bitirip barışı hazırlayan İsmet Paşa'nın sonuçla ilgili olarak Hükûmet'in görüşünü soran telgrafına cevap vermemişti

     
  »

İsmet Paşa'ya barış antlaşmasını imzalamasını bildirdim

     
  »

İsmet Paşa'nın çektiği ıztırap

     
  »

Lozan Barış Antlaşmasını hazırlayan ve imzalayanlara teşekkür ve kendilerini kutlama

     
  »

Rauf Bey kutlamak istemiyor

     
  »

Rauf Bey'in yazdığı veya yazdırdığı telgraf

     
  »

Rauf Bey, Lozan Antlaşması'nı yapan İsmet Paşa'yı kutlama vesilesiyle Mondros Ateşkes Anlaşması'nı yapan kendisini savunmaya çalışıyor

     
  »

Rauf Bey zaferler kazanmış ordunun başından Lozan'a giden zata zaferden zafere yürüyen ordunun hikâyesini anlatıyor

     
  »

Rauf Bey, İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemem, onun karşılanmasında, bulunamam diyor

     
  »

Rauf Bey, Devlet Başkanlığı makamının güçlendirilmesini teklif ederken ne düşünüyordu

     
  »

Memlekete ve millete kimler hizmet ederse havari onlardır

     
  »

Rauf Bey'in Hükûmet Başkanlığı'ndan, Ali Fuat Paşa'nın Büyük Millet Meclisi İkinci Başkanlığı'ndan çekilmesi

     
  »

Yeni Türkiye Devleti'nin başkenti: Ankara

     
  »

Meclis'te Fethi Bey'in başkanlığındaki Hükûmet ve Fethi Bey'in şahsına karşı sataşmalar ve tenkitler başladı

     
  »

Uygulanması için sırasını beklediğim bir düşüncenin uygulanma zamanı gelmişti

     
  »

Fethi Bey'in başkanlığındaki hükûmet istifa ediyor

     
  »

Hükûmet listeleri ve Hükûmet Başkanlığı'na seçileceği tahmin edilen kimseler

     
  »

Millî hâkimiyetimizi her şeye ve her şeye karşı koruyalım diyen zat

     
  »

Parti Yönetim Kurulu kesin bir hükûmet listesi hazırlayamadı

     
  »

Cumhuriyetin ilânı kararını nerede ve kimlere söyledim

     
  »

Cumhuriyetin ilânı ile ilgili kanun tasarısını İsmet Paşa'yla birlikte hazırladık

     
  »

29 Ekim 1923 günü Halk Partisi'nde yapılan görüşmeler

     
  »

Ben Genel Başkan olarak meselenin çözümüne memur edildim

     
  »

28/29 Ekim gecesi hazırladığım kanun müsveddesini teklif ettim

     
  »

Hükûmetimizin şekli mutlaka Cumhuriyet olacaktır

     
  »

Teklifim Parti Grubu'nda ve hemen arkasından Mecliste görüşüldü ve «Yaşasın Cumhuriyet!» sesleri arasında kabul edildi

     
  »

Türkiye Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi oybirliğiyle beni seçti

     
  »

Cumhuriyetin ilânı üzerine milletin duyduğu genel ve samimi sevince katılmaktan çekinenler

     
  »

Rauf Bey'in Cumhuriyet'in ilânı dolayısıyla iki İstanbul gazetesine verdiği demeç

     
  »

İstanbul halkının temsilcileri Cumhuriyet'in ilânını nasıl karşılamışlardı?

     
  »

Cumhuriyetin ilânıyla boşa çıkan ümitler

     
  »

Cumhuriyet'in ilânı üzerine Halife'ye yaptırılmak istenen rol ve Halife lehinde yapılan yayınlar

     
  »

Rauf Bey'in Ankara'ya gelerek birtakım propagandalarla, arkadaşları ve Parti'yi bize karşı kışkırtmaya koyulması

     
  »

Rauf Bey'in sahneye koymak istediği oyuna fark edenler tarafından bir Parti toplantısında kendisinin imtihana çekilmesi

     
  »

Kâzım Paşa'ya «Cumhuriyet'in ilânına engel olabilirsen memlekete büyük hizmet etmiş olursun» diyen Rauf Bey asla Cumhuriyetçi olamaz

     
  »

Saltanat devrinden Cumhuriyet devrine geçiş dönemi ve bu dönemde iki ayrı görüşün çarpışması

     
  »

İsmet Paşa'nın Meclis'te Rauf Bey'e verdiği cevaplar

     
  »

Hilâfeti kaldırmanın zamanı da gelmişti

     
  »

Hilafet'in, Şer'iye ve Evkaf Vekâleti'nin (219) kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi kararı

     
  »

Hilâfet makamının korunmasında dinî ve siyasî menfaat ve zaruret bulunduğunu zannedenlere verdiğim cevap

     
  »

Başarısızlığa uğratılan büyük bir komplo

     
  »

Komploya karşı aldığımız tedbirler

     
  »

Komplo düzenleyenlerin Meclis'e ve kamuoyuna karşı ordu ile yapmak istedikleri blöf ortaya çıkarıldı

     
  »

Kâzım Karabekir Paşa'yı bir an önce Meclis'e sokmakta acele edenler yaptığımız işlemi bozmaya çalışıyorlardı

     
  »

Hükûmet açıktan açığa ve karşı karşıya çarpışmayı kabul etti

     
  »

«Cumhuriyet» sözünü söylemeye Rauf Bey'in dili varmıyordu

     
  »

Meclis'te yapılan görüşmelerin muhalif basındaki yankıları

     
  »

Meclis'teki gensoru görüşmelerinin son günü

     
  »

Rıza Nur Bey'in Arnavutları Türklüğe karşı ayaklandırmaya çalışanlardan biri olduğu

     
  »

Büyük Millet Meclisi'nin İsmet Paşa Kabinesi'ne güvenoyu vermesi muhalif kalem sahiplerine daha neler yazdırdı

     
  »

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve en hain kafaların eseri olan programı

     
  »

Cumhuriyet düşmanlarının son alçakça teşebbüsleri

     
  »

Memlekette huzur ve güvenliği sağlamak için uygulanan olağanüstü tedbirlerin iyi sonuçları

     
  »

 

 

Türk gençliğine Bıraktığım Emanet
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
Bugün=>1 7 ziyaretçi...burdaydı!
DEMOKRAT PARTİ NARLIDERE İLÇE BAŞKANLIĞI DEMOKRAT PARTİ NARLIDERE İLÇE BAŞKANLIĞI

 • Site Dil Çevirisi

   SİTEMİZİ
   İSTEDİĞİNİZ DİLDE
   İZLEMEK İÇİN
   GOOGLEDEN SEÇİM YAPINIZ


   DEMOKRAT PARTİ
   NARLIDERE İLÇE BAŞKANLIĞIFacebook Profilimiz Twitter kayda git Google’de Ara E-Posta
Share

 demokratpartinarlidereilce@hotmail.com - Facebook Grubumuz
 • Dp İzmir İl Bşk.

 • Dp Narlıdere İlçe

 • Basın ve Gündem

 • Atatürk Sayfaları

 • E-Devlet Linkleri

  DEMOKRAT PARTİ NARLIDERE İLÇE BAŞKANLIĞI
  E-DEVLET LİNKLERİ


 • Canlı TV izle

 • Önemli bilgiler

 • Demokrat Narlıdere

 • © (Tüm Hakları Saklıdır.)www.demokratpartinarlidere.tr.gg
  DOĞRU SEÇİM TARAFSIZ HİZMET

  YAKTIK MEŞALEYİ ÇIKTIK İZMİR’DEN YOLA / NARLIDERE’DE VERDİK MOLA
  => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=